Jaarverslag / begroting

Jaarverslag 2015/2016

Voorwoord

In 2015 is Stichting Leiden helpt haar activiteiten gaan uitbreiden van sinterklaas en kerstacties naar een ambitieuze Stichting die de minima van Leiden en omstreken ondersteunt op allerlei manieren. Van het uitdelen van een extraatje tot educatieve cursussen, kinderactiviteiten, ouderenactiviteiten en ondersteuning op divers gebied zoals budget-coaching, helpen met formulieren en nog veel meer.

Stichting Leiden Helpt is daarmee de snelst groeiende ANBI Stichting in Leiden. Er staan op dit moment al meer dan 1100 personen bij ons ingeschreven. Eigenlijk is dit een triest succes, want het betekent dat de armoede in de Leidse regio groter is dan wenselijk zou zijn.

In 2015 heeft Stichting Leiden Helpt een pand betrokken aan de Willem Barentszstraat 22 in Leiden. Dit is grotendeels te danken aan de subsidie die de stichting daarvoor ontving van de Gemeente Leiden, waarvoor dank! Ook danken we alle vrijwilligers, ondernemers, organisaties en sponsoren die afgelopen jaar alle activiteiten tot een groot succes hebben gemaakt! Zonder uw steun was dit nooit gelukt.

Bestuur Stichting Leiden helpt

Inhoudsopgave

Pagina 1.         Voorwoord

Pagina 2.         Inhoudsopgave

Pagina 3.         Ontstaan, Doelstelling, Organisatie, externe contacten

Pagina 4.         Publiciteit, Financiën, Activiteiten en resultaten: Kinderactiviteiten,                                                Ouderenactiviteiten, Volwassenactiviteiten,

Pagina 5.         Vrijwilligersactiviteiten, Conclusies en aanbevelingen, Vooruitblik 2016

Jaarverslag 2015

 Ontstaan

Stichting Leiden Helpt is opgericht door Ron Flippo. Hij werkt als ambulancebroeder en is in zijn werk geraakt door armoede van mensen die niet mee konden met hun partner in de ambulance omdat zij geen geld hadden om de bus terug naar huis te kunnen betalen. Dit heeft hem er toe gebracht zich te gaan inspannen voor mensen die zeer weinig te besteden hebben. Resultaat is de bloeiende, actieve Stichting Leiden Helpt.

Doelstelling

‘Leiden Helpt’ is een stichting welke als doel heeft om mensen te helpen die minder te besteden hebben. Stichting Leiden-Helpt probeert warmte en steun te brengen aan degene in financiële problemen. Voorwaarde is wel dat deze doelgroep bij ons is ingeschreven, zodat we ook daadwerkelijk kunnen toetsen of zij tot de minder draagkrachtige doelgroep behoren.

Organisatie

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, die zich middels het vrijwilligerscontract aan de stichting binden. Stichting Leiden Helpt heeft oog voor iedereen, zo zijn alle vrijwilligers welkom. Dit betekent dat Stichting Leiden Helpt vrijwilligers heeft met een geestelijke of lichamelijke beperking, oudere en jongere vrijwilligers, werkend en werkloze vrijwilligers, vrijwilligers met een handicap, ziekte of stoornis, vrijwilligers met een opleiding van laag tot hoog. Kortom iedereen kan vrijwilliger bij Leiden Helpt worden en ons vrijwilligersbestand is dan ook heel divers. De inzet van vrijwilligers is ook heel gevarieerd, van een paar uur per week tot diverse dagen of zelfs dagelijks.

Leiden Helpt werkt met verschillende teams, het Evenemententeam, het team van de Kledingbank, het team van de Speelgoed,- boekenbank, en het Special Team.

Verder hebben wij diverse speciale krachten ter beschikking. Een advocatenkantoor dat onze cliënten gratis ondersteunt bij onder andere zaken als dreigende huisuitzetting door armoede, een jurist, verschillende budgetconsulenten en een maatschappelijk werker voor training, advies op maat en zo nodig doorverwijzing.

 

Externe contacten

Stichting Leiden Helpt werkt samen met heel veel andere stichtingen en ook met ondernemers die zo vriendelijk zijn om de stichting te steunen met allerlei middelen die onze doelgroep goed kan gebruiken. De lijst met samenwerkingspartners is lang en er komen ook steeds samenwerkingscontacten bij. Wij willen hen hartelijk danken voor de goede samenwerking!

We werken samen ten bate van onze (gezamenlijke) doelgroepen. Een greep uit onze samenwerkingspartners:

 • Buurt-, en Speeltuinverenigingen in Leiden
 • Stichting Jongeren in Nood
 • Hulpmaatje
 • Stichting Leergeld
 • Stichting Stille Armoede
 • Stichting Kledingbanken
 • Hutspop
 • De Binnenvest
 • STUV
 • Rosa Manus
 • en nog vele anderen.

Publiciteit

Leiden Helpt heeft het afgelopen jaar veel de publiciteit gehaald en zelf ook actief de informatiefolder verspreid. Voor een overzicht van alle publiciteit verwijzen we u dan ook graag naar onze website: www.Leiden-Helpt.nl en onze Facebookpagina.

Financiën

Financieel is Stichting Leiden Helpt geheel afhankelijk van subsidie, sponsoren en giften. Als ANBI Stichting is Stichting Leiden Helpt ook altijd actief op zoek naar middelen. De begroting is apart op te vragen.

Activiteiten en resultaten

Met het betrekken van ons nieuwe pand aan de Willem Barentszstraat zijn de mogelijkheden van Stichting Leiden Helpt aanzienlijk vergroot. Hadden we in ons oude pand al de kleding-, boek,- en speelgoedbank en was er ruimte voor ontmoetingen, is dit in ons nieuwe pand aanzienlijk verbeterd.

Ons pand heeft in 2015 ook een fikse tegenvaller gehad. Door een brand in het naburige pand moesten we veel spullen voor de kerstactie weggooien. Gelukkig hebben vele mensen en organisaties geholpen om de kerstactie toch weer tot een groot succes te maken. Onze speciale dank gaat hiervoor uit naar de Zijl Bedrijven en alle vrijwilligers en ondernemers die kwamen helpen.

Onze activiteiten zoals genoemd in ons jaarplan 2015 zijn allemaal doorgegaan en we hebben meer kunnen doen dan we gepland hadden.

Kinderenactiviteiten

Kinderen kunnen door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers dikwijls niet meedoen aan activiteiten omdat dit geld kost, geld wat er niet is in hun gezinnen. Daarom organiseerde Stichting Leiden-Helpt kosteloze activiteiten van educatieve, creatieve en recreatieve aard voor hen. We besteden aandacht aan de bijzondere (feest)dagen in het jaar, vooral omdat wij vinden dat ook deze kinderen recht hebben op het meemaken van de culturele dagen die in Nederland gevierd worden. Zo organiseren we bijvoorbeeld activiteiten met Kerst en met Pasen. Maar ook op andere dagen in het jaar stonden we voor de kinderen klaar. Ook vinden we het belangrijk dat ook zij de kans krijgen gezond te bewegen en te sporten en actieve dingen te doen met andere kinderen. Voorbeeld hiervan was onze Gezond Bewegen, Sport en Doe Week voor de Jeugd.

Ouderenactiviteiten

Veel minderdraagkrachtige ouderen vereenzamen omdat zij geen geld hebben voor sociale contacten. Immers veelal kosten sociale activiteiten geld, maar ook als dat niet het geval is en mensen bijvoorbeeld bij elkaar op visite willen, hebben ze geen geld voor het vervoer die zij vaak nodig hebben in verband met hun handicap of beperking.

Stichting Leiden-Helpt is hen tegemoet gekomen door vervoer te regelen voor hen die het niet via het reguliere circuit gedaan krijgen. Maar ook organiseerden we activiteiten om hen actief uit hun isolement te halen door het organiseren van creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten, waardoor ze hun netwerk kunnen uitbreiden. Een voorbeeld hiervan is het schilderen in de buitenlucht, incluis het vervoer met ons busje.

Volwassenenactiviteiten

Ook voor volwassenen organiseerden wij activiteiten en bieden wij een ontmoetingsplek waar zij van elkaar kunnen leren, maar ook zichzelf kunnen zijn onder gelijken die hun situatie kennen. Ook organiseerden wij cursussen waardoor zij hun situatie kunnen leren verbeteren, onder leiding van een deskundige of door onze vrijwilligers. Onze Stichting maakt tevens veel gebruik van ervaringsdeskundigen. Ook ons klusteam heeft vele mensen blij gemaakt door kleine klusjes met en voor het te doen.

Vrijwilligersactiviteiten

Onze vrijwilligers, en dat zijn er gelukkig behoorlijk wat, kregen ook trainingen. Een voorbeeld hiervan is EHBO en Reanimatie. Deze trainingen zijn gratis voor hen. Daartegenover staat dat zij geen vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Vrijwilligers trainen vervolgens ook weer nieuwe vrijwilligers.

Onze slogan is niet voor niets ‘Met en voor elkaar’.

Ook organiseerde we een teambuilding voor alle vrijwilligers met als nevendoel het uitwisselen van ervaring in een ontspannen omgeving.

Conclusies en aanbevelingen

Aan het eind van 2015 heeft Stichting Leiden Helpt geconcludeerd dat we op de goede weg zijn en dat 2016 in het teken zal staan van het bestendigen van de behaalde resultaten en het verder uitbouwen van bovengenoemde activiteiten. Met en voor elkaar leren we elke dag van elkaar, dit heeft als resultaat dat onze activiteiten een steeds professioneler karakter krijgen. Maar het blijft een stichting voor iedereen bestaande uit louter vrijwilligers. We zijn er “Met en Voor Elkaar”!

2016

Naast ontmoetingen in ons pand ‘t Leids trefpunt en mogelijkheid tot vergroten van het netwerk, elkaar kunnen steunen en helpen staat er weer veel activiteiten gepland dit jaar. Niet alleen creatieve-, culturele-, educatieve-, culinaire-, activiteiten voor jong en oud, maar ook trainingen en cursussen. Van budgettraining tot muzieklessen, van EHBO en reanimatie tot fotografie en computercursussen. Ook trainingen voor onze vrijwilligers, muzikale activiteiten/cursussen voor kinderen en mensen met een beperking, netwerkbijeenkomsten en ontmoetingsactiviteiten, budget coaching en wat er verder nog voorbij komt.

We willen realiseren dat alle vrijwilligers een VOG krijgen. De kledingbank wordt uitgebreid met een nieuwe verdieping en we blijven vrijwilligers werven en welkom heten. Zodat we “Met en Voor Elkaar” Stichting Leiden Helpt weer een succesvol jaar kunnen laten beleven en daarmee de minima van de Leidse Regio tot steun kunnen zijn.

In juni opening van de dierenvoedselbank om het huisdier van onze doelgroep te ondersteunen met voedsel voor hun dier.

Jaarplan 2018

Voor 2018 heeft Stichting Leiden-Helpt weer vele activiteiten op het programma staan. Voor informatie over onze Stichting verwijs ik naar het informatiedocument van Stichting Leiden-Helpt. En onze internetpagina en Facebookpagina.

Inleiding

‘Leiden Helpt’ is een stichting welke als doel heeft om mensen te helpen die, in deze zware tijden, minder te besteden hebben. Stichting Leiden-Helpt probeert warmte en steun te brengen aan degene in financiële problemen. Voorwaarde is wel dat deze doelgroep bij ons is ingeschreven, zodat we ook daadwerkelijk kunnen toetsen of zij tot de minder draagkrachtige doelgroep behoren.

Dit doen we middels giften en sponsoring. Stichting Leiden-Helpt werkt met vrijwilligers, waaronder ook mensen die vermindert toegang hebben tot de arbeidsmarkt (denk hierbij aan mensen met een beperking, een handicap, ziekte, e.d.), maar ook met veel vrijwilligers uit de doelgroep zelf. Vandaar onze slogan “Met en voor elkaar”.

Met de kerst, krijgt onze doelgroep een boodschappenpakket om tijdens de feestdagen iets extra’s te hebben. Ook is er gedacht aan gebruiksvoorwerpen die tot de dagelijkse levens behoeften behoren, deze krijgen de mensen op onze gratis kerstbraderie.

We hebben de Kleding,- en Speelgoedbank en schoenenbank en een bibliotheek in het Leidsch Trefpunt waar de mensen gratis kleding en speelgoed, boeken en cd’s en dvd’s kunnen krijgen. Ook zijn wij zwerfboekstation en hebben veel educatieve boeken voor kinderen. Ook is dit een ontmoetingsplek, waar de mensen elkaar kunnen helpen met tips en andere hulp, om hun situatie te kunnen gaan verbeteren.

Leiden Helpt steunt waar mogelijk, het gehele jaar mensen met kleding, speelgoed, boeken, budget-coaching, gratis juridische hulp en nog veel meer, wat er maar binnen ons bereik ligt.

Leiden Helpt werkt intensief samen met 2 andere stichtingen zonder winstoogmerk, die ook gehuisvest zijn in ons pand, te weten: Stichting Vermiste Honden en Stichting BalansZorg Begeleiding. De laatste helpt ook ingeschreven leden met vragen op het gebied van maatschappelijk werk en coaching. Samen zijn onze 3 stichtingen op zoek naar subsidie voor een plateaulift voor in het pand, daar veel bezoekers en vrijwilligers gehandicapt zijn en niet naar boven kunnen op dit moment.

Stichting Leiden Helpt is erkend leerbedrijf en we hebben reeds de eerste succesvolle geslaagde stagiaires afgeleverd. We hebben per jaar gemiddeld 8 stagiaires maatschappelijke zorg.

Doelgroepen

Onze ambitie is groot. Voor de mensen die erg weinig te besteden hebben zijn de tijden zwaar. De crisis vergt veel van deze mensen. Veel mensen zijn werkloos geworden en kunnen op dit moment geen baan vinden vanwege de krappe arbeidsmarkt voor hen. Velen verkeren in een sociaal isolement. Bijzondere aandacht schenken we aan de kwetsbaarsten onder onze doelgroep, de kinderen en de ouderen. Ook besteden we veel tijd aan maatschappelijke participatiemogelijkheden, dat wil zeggen het vergroten daarvan. Want onder onze speciale doelgroep zijn veel mensen van niet-Nederlandse komaf, maar ook veel mensen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.

Kinderen

Kinderen kunnen door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers dikwijls niet meedoen aan activiteiten omdat dit geld kost, geld wat er niet is in hun gezinnen. Daarom organiseert Stichting Leiden-Helpt kosteloze activiteiten van educatieve, creatieve en recreatieve aard voor hen.

We besteden aandacht aan de bijzondere (feest)dagen in het jaar, vooral omdat wij vinden dat ook deze kinderen recht hebben op het meemaken van de culturele dagen die in Nederland gevierd worden. Zo organiseren we bijvoorbeeld activiteiten met Kerst en met Pasen. Maar ook op andere dagen in het jaar staan we voor de kinderen klaar.

Wij vinden het belangrijk dat ook zij de kans krijgen gezond te bewegen en te sporten en actieve dingen te doen met andere kinderen. Voorbeeld hiervan is onze Gezond Bewegen, Sport en Doe Week voor de Jeugd de zogenoemde Kidsweek.

Kortom we proberen het hele jaar activiteiten voor hen te realiseren.

Ouderen

Veel minder-draagkrachtige ouderen vereenzamen omdat zij geen geld hebben voor sociale contacten. Immers veelal kosten sociale activiteiten geld, maar ook als dat niet het geval is en mensen bijvoorbeeld bij elkaar op visite willen, hebben ze geen geld voor het vervoer die zij vaak nodig hebben in verband met hun handicap of beperking.

Stichting Leiden-Helpt organiseert activiteiten om hen actief uit hun isolement te halen door het organiseren van creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten, waardoor ze hun netwerk kunnen uitbreiden.

Volwassenen

Ook voor volwassenen die niet specifiek heel jong of oud zijn organiseren wij activiteiten en bieden wij een ontmoetingsplek waar zij van elkaar kunnen leren, maar ook zichzelf kunnen zijn onder gelijken die hun situatie kennen. Ook organiseren wij cursussen waardoor zij hun situatie kunnen leren verbeteren, onder leiding van een deskundige of door onze vrijwilligers. Onze Stichting maakt tevens veel gebruik van ervaringsdeskundigen en hebben we diverse vrijwillige tolken voor verschillende talen.

 

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers, en dat zijn er gelukkig behoorlijk wat, krijgen ook trainingen. Een voorbeeld hiervan is EHBO en Reanimatie. Deze trainingen zijn gratis voor hen. Daartegenover staat dat zij geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor de reanimatie zou het fijn zijn, en belangrijk voor ons en de omliggende bedrijven als er een AED in het pand aanwezig zou zijn.

Vrijwilligers trainen vervolgens ook weer nieuwe vrijwilligers.

Onze slogan is niet voor niets ‘Met en voor elkaar’.

Eens per jaar organiseren we een teambuilding voor alle vrijwilligers met als nevendoel het uitwisselen van ervaring in een ontspannen omgeving. Tevens gaan we Verklaringen Omtrent Gedrag aanvragen voor onze vrijwilligers.

Samenwerking in en buiten het pand

Stichting Leiden Helpt heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de samenwerking met andere organisaties. Er is gezocht naar stichtingen zonder winstoogmerk die meerwaarde kunnen leveren door samenwerking. Stichting Leiden Helpt heeft haar diensten uitgebreid middels de intensieve samenwerking met Stichting BalansZorg Begeleiding. Zij delen het pand met ons en bieden (intensieve) individuele begeleiding aan mensen. Zij krijgen veel aanmeldingen uit de doelgroep voor intensieve maatschappelijk begeleiding, zij wijzen mensen de weg naar hulpverlening, bieden zelf (intensieve) hulp en helpen vooral mensen met meerdere problemen op meerdere leefgebieden.

Onze doelgroepen bestaan voor een deel uit dezelfde mensen. Mede daarom heeft intensieve samenwerking een grote meerwaarde binnen ons pand. Leiden Helpt en Stichting BalansZorg Begeleiding willen in de toekomst ook groepsaanbod gaan op thema’s die onze  cliënten zelf aangeven. Tevens heeft Stichting Leiden Helpt door haar samenwerking met Stichting BalansZorg Begeleiding voor onze cliënten full-time maatschappelijk werk in huis wat echt een meerwaarde heeft voor onze cliënten, vooral omdat dit makkelijk toegankelijk is en daardoor de zelfredzaamheid van onze doelgroep kan worden vergroot.

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van de Dierenvoedselbank. Helaas wat er meer vraag dan aanbod. Maar wat gebleven is is de intensieve samenwerking in ons pand met Stichting Vermiste Honden. Met hun 30.000 leden, dragen zij ook actief hun steentje bij aan de activiteiten in ons pand.

Tevens werken we met veel organisaties intensief samen, zoals: de Voedselbank, Stichting de Binnenvest, STUV, Rosa Manus, Schuldhulpmaatje (Humanitas), Stichting Vluchteling, COA, Kind in Nood, Nederlandse Vereniging voor Kledingbanken, Kringloop Voorschoten en Valkenburg, Dress For Succes, Idoe, Nationaal Fonds Kinderhulp, de Boekenzolder, Stichting Jeugd en Welzijn, Stichting Stille Armoede,  Stichting Glimlach voor een Kind, ROC-Leiden. En we blijven open staan voor meer samenwerkingen met anderen.

 Middelen

Voor onze activiteiten hebben we natuurlijk middelen nodig. We zijn geheel afhankelijk van vrijwilligers, subsidie en sponsoren. En omdat we een ANBI-status hebben, hebben we geen winstoogmerk evenals de 2 andere stichtingen in ons pand.

 

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten ook naar onze informatiefolder, de Facebookpagina en onze website. Tevens kunt u daar zien hoe geslaagd onze activiteiten zijn en hoe daar op gereageerd wordt.

 

Financiën

het afgelopen jaar hebben we veel te danken aan de donateurs en sponsoren die met name in natura goederen schenken voor onze doelgroep. Echter geldelijke donaties komen nauwelijks tot niet binnen. Het komende jaar zal er intensiever ingezet worden op fondsenwerving. Maar dankzij de Gemeente Leiden kunnen we ons voor onze doelgroep kunnen blijven inzetten omdat zij het pand (huur en vaste lasten) hebben gesubsidieerd. Wij hopen dat de Gemeente Leiden dit zal blijven doen voor de ruim 1500 Leidse gezinnen die onze Stichting hard nodig hebben en het zonder ons niet zouden redden. Stichting Leiden Helpt is ook een noodzakelijke aanvulling gebleken de afgelopen jaren, op het goede minimabeleid van de Gemeente Leiden.

 

Tevens biedt Stichting Leiden Helpt mensen met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid tot laagdrempelige reintegratie in samenwerking met DZB. Ook bieden we, als leer-, werkbedrijf ieder jaar behoorlijk wat stagiaires de kans te groeien in hun beroep met hun stage bij ons.

 

Kortom Stichting Leiden-Helpt groeit met de dag en blijft haar ambitie waarmaken.

Dat kan natuurlijk alleen door onze vrijwilligers, sponsoren en de donaties in geld of natura.

Hierbij past dan ook een hartelijk dank aan deze actieve medewerkers en gulle gevers.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2015 (3 maanden en) 2016

 

Debiteur/Crediteur Debet Credit  
Gift van de gemeente  € 43.000,00    
Hoogvliet    € 193,94  
Action    € 321,95  
Bouwmaat    € 357,59  
Fresh Shoes    € 64,45  
Sligro    € 344,66  
Huur pand incl BTW    € 23.082,00  
Gamma    € 907,64  
Kringloop    € 370,00  
Div. Tankstations    € 227,09  
Marks & Spencer    € 15,89  
Bebo Parket BV    € 1.481,33  
Imagebuilding    € 719,95  
Big Bazar    € 2,00  
Nationale Nederlanden    € 115,72  
Ikea    € 126,81  
Nicolaas Verfindustrie    € 82,57  
Hambachtal cash    € 11,00  
Makro    € 1228,18  
Paardekooper verpakingen    € 43,44  
Praxis    € 230,43  
Autom Leiden    € 85,00  
Tubeclamps    € 3.327,51  
Noordmanhout    € 618,22  
Gerritse    € 1,72  
Kpn    € 210,49  
Bruna    € 66,41  
AD Schilpoort    € 24,50  
Multishape BV    € 66,43  
ViewSupport BV    € 71,69  
verboon    € 45,00  
CjiB Leeuwarden    € 237,00  
w hettinga    € 250,00  
Kruyt    € 249,38  
Albert Heijn    € 65,22  
Lidl    € 49,93  
Xenos    € 50,49  
Wegenbelasting   € 555,00  
Verzekering   € 966,80  
Telefoon   € 1530,00  
Bankkosten   € 155,25  
       
       
       
      € 38552,68
       
       
Totaal  € 43.000,00  € 35.345,81  

 

Begroting 2017

 

Jaar 2017 Maand/kwartaal Jaar    
Huur pand incl BTW  € 1.923,50  € 23.082,00     
         
Nationale Nederlanden  € 140,02  € 560,08     
Wegenbelasting  € 37,00  € 444,00     
Wa Verzekering  € 17,78  € 213,36     
Vrijwilligersverzekering  € 40,94  € 491,31     
Totaal    € 1.708,75     
Vodafone  € 18,00  € 216,00     
Vodafone  € 150,22  € 1.802,64     
Tele 2  € 47,00  € 564,00     
Bankkosten  € 10,35  € 124,20     
Totaal    € 2.706,84     
Afschrijvingskosten auto  € 149,83  € 1.798,00     
Afschrijvingskosten 2e verdieping  € 333,33  € 3.999,96     
Totaal    € 5.797,96     
         
Totaal        
Evenementen team  € 1.000,00  € 12.000,00     
Kledingbank  € 500,00  € 6.000,00     
Specialteam  € 250,00  € 3.000,00     
Totaal bedrag    € 4.617,98   € 54.295,55     
         
         
         
( uitkering vertzekering  ) Eigen vermogen  € –       
         
Inkomsten Subsidie   € 35.000,00     
  Fondsen  € –       
  Opbrengsten  € 5.000,00     
         
Totaal    € 40.000,00     

 

  

Begroting 2018  

  Eigen vermogen  €
     
Inkomsten Subsidie   € 52651,92
     
  Opbrengsten

/fondsen

 € 5.000,00 

 

Uitgaven    
Huur van het pand  € 23.082,00  
Reclame kosten  € 1.149,81  
Kantoor benodigdheden  € 1.000,00  
Onderhoud pand  € 1.200,00  
Vervoerskosten  € 765,00  
Inventaris  € 1.035,51  
Telefoon  € 600,00   
Internet Tele 2  € 564,00   
Verzekeringen  € 773,44   
Wegenbelasting  € 440,00   
Bankkosten  € 124,20   
Afschrijving Bus  € 1.798,00   
Afschrijving verdieping binnen  € 3.999,96   
Plateautraplift  € 17.500,00   
Totaal  € 56.031,92   

 

Stichting Leiden Helpt en Stichting Vermiste Honden en Stichting BalansZorg Begeleiding hebben dringend een plateaulift nodig zodat haar mindervalide medewerkers en cliënten boven kunnen komen in het pand. Op dit moment is het een groot probleem dat mindervaliden de bovenverdieping niet kunnen bereiken en de diensten van de 3 stichtingen niet goed kunnen worden geleverd aan hen. Vandaar onze aanvraag voor een plateaulift, zodat de mensen die afhankelijk zijn van hun scootmobiel ook goed gebruik kunnen maken van onze diensten.

 

Activiteiten 2018

 

Voorwoord

 Omdat we een groeiende stichting zijn in onze activiteiten is het jaarplan slechts een momentopname. Er zal veel meer gedaan en georganiseerd worden dan we op dit moment kunnen aangeven. Tevens blijft het succes van onze plannen natuurlijk afhangen van wat we binnen krijgen aan middelen.

Activiteiten, naast de normale activiteiten

Januari 2018

2 Workshops

Creatieve activiteit voor kinderen

Teambuildingsdag Vrijwilligers

Februari 2018

3 Workshops

Creatieve activiteit voor kinderen

Voorleesmiddag

Maart 2018

Paasfeest en paas-activiteit voor kinderen en een extraatje voor de gezinnen/volwassenen

April 2018

2 Workshops

Reanimatie-cursus voor de vrijwilligers met AED.

Mei 2018

2 Workshops

Creatieve en culturele dag

Juni 2018

Creatieve en culturele dag

2 Workshops

Creatieve activiteit voor kinderen

Juli 2018

2 Workshops

Creatieve activiteit voor kinderen

Augustus 2018

Kindervakantieweek

2 workshops

 September 2018

Recreatieve activiteit voor ouderen

Recreatieve activiteit voor kinderen

1 Culinaire workshop

Oktober 2018

Cultureel 3 oktoberactiviteit voor ouderen

Sportieve en culturele activiteit voor kinderen

2 Workshops

Budgettraining (6 bijeenkomsten)

Creatieve activiteit voor kinderen

November 2018

2 Workshops

Creatieve dag voor ouderen

Educatieve en culturele dag voor kinderen

Sinterklaasfeest

 

December 2018

Kerstfeest

Overige activiteiten                                            

EHBO en reanimatie cursussen, trainingen voor vrijwilligers, muzikale activiteiten/cursussen voor kinderen en mensen met een beperking, netwerkbijeenkomsten en ontmoetingsactiviteiten, budgetcoaching en wat er verder nog voorbij komt.

 Door het jaar heen:

 • Actief werven van sponsoren, donaties en middelen.
 • Het aanvragen van subsidies en het aanschrijven van fondsen.
 • Materiaal (laten) maken om de herkenbaarheid te vergroten.
 • Overleg met de diverse samenwerkingspartners.
 • Collecteren voor onze Stichting.
 • Budgettraining en coaching.
 • Informatiespreekuur voor onze doelgroep, met tips om hun situatie te kunnen verbeteren.
 • Het weggeven van de mogelijkheid om gratis naar de kapper te gaan en andere aangeboden activiteiten en goederen.
 • Bijhouden van de website, de weggeefpagina en de facebookpagina.
 • Voorlichting geven aan andere organisaties en nieuwe samenwerkingspartners werven.

 

Tot slot

Stichting Leiden Helpt, Stichting Vermiste Honden en Stichting BalansZorg Begeleiding huren het pand aan de Willem Barentszstraat 22 te Leiden. Dit pand is schuin tegenover de Voedselbank van Leiden en tevens in de directe omgeving van een Kringloopwinkel.

Dit levert grote voordelen op voor de samenwerking tussen deze organisaties en het is ook een voordeel voor de doelgroep, die diverse organisaties waar zij gebruik van kunnen maken dicht bij elkaar treft.

Stichting Leiden Helpt en hun 2 collega Stichtingen zijn de Gemeente Leiden zeer dankbaar voor hun subsidie voor een heel jaar voor het pandhuur. Tevens zijn wij zeer dankbaar voor alle sponsoring, donaties en bijdragen van Fondsen, Organisaties en particulieren in de vorm van geld, goederen en diensten.

Zoals u in de informatiefolder kunt terugvinden is ons motto: “Met en voor elkaar”. Wij zouden dan ook niet kunnen bestaan door onze grote groep vrijwilligers, die zich elke dag belangeloos voor de stichting inzetten.

Door bovenstaande is Stichting Leiden Helpt in staat veel te betekenen voor hen die dit het hardst nodig hebben. En door de realisatie van het nieuwe pand kunnen we nog veel meer gaan doen het komende jaar.

Niet alleen cursussen en trainingen, zoals budgettraining, EHBO en reanimatie, maar ook activiteiten voor kinderen, volwassenen en ouderen in onze doelgroep (minima).

Doel van de activiteiten:

Op educatieve, creatieve, culturele en recreatieve wijze het vergroten van het netwerk van ouderen, kinderen en volwassenen die nu eenzaam thuis zitten, mede door hun gebrek aan middelen om activiteiten te kunnen gaan doen. Nevendoel hierbij is dat ook de kennis wordt vergroot, creativiteit wordt ontwikkeld, zelfredzaamheid wordt vergroot en ook de levenslust weer toeneemt. Dat verdienen de minima ook in onze regio! Tevens leren jong en ouder op hun beurt weer van elkaar. Dus “Met en voor elkaar!”

Een onderdeel van deze activiteiten is ook een dagje weg met andere ouderen en / of kinderen naar een cultureel, creatief of educatief doel. Doordat een kleine groep ouderen of kinderen samen dit ondernemen, bloeien er nieuwe vriendschappen op en wordt het netwerk vergroot.

Andere activiteiten zullen plaatsvinden in ons pand, met een groter aantal, zodat hun netwerk nog meer versterkt kan worden. Tevens benadrukken we gezonde beweegactiviteiten voor met name de kinderen. Eveneens verzorgen we dit met vergelijkbare activiteiten voor volwassenen, die dit anders nooit zouden kunnen doen.

Ons pand is tevens een ontmoetingsplaats voor onze doelgroep van jong tot oud. Ook hier zullen ontmoetingsdagen georganiseerd worden om het netwerk te kunnen vergroten. Ook zullen er meer cursussen worden geven met en voor elkaar (deels nog in ontwikkeling). Dit in samenwerking met de 2 andere stichtingen die ons nu versterken bij onze doelgroep, vooral Stichting BalansZorg Begeleiding helpt velen van onze doelgroep meet maatschappelijke ondersteuning en in samenwerking met ons werken we aan maatschappelijke, sociale en sociaal economische participatie, daar waar dit zonder de subsidie niet mogelijk was geweest.

 

Onze vrijwilligers zijn mensen van alle leeftijden. En ook mensen met een(geestelijke of lichamelijke) ziekte of handicap of beperking, zijn actief als vrijwilliger bij ons. Wij zijn er voor alle minima in de 071-regio, we zijn er met en voor elkaar!

 

Graag vragen wij via deze weg subsidie aan voor het jaar 2018, wij hebben een gesprek gehad met Roos van Gelderen over aanpassingen voor invaliden zodat deze ook in ons pand terecht kunnen.

Wij willen daarom een bedrag aanvragen voor een traplift, invaliden toilet, de huur van ons pand en wij zullen apart aanvragen bij de gemeente om de stoep voor de deur aan te passen.

De huur van het pand is 23.082 euro, de traplift incl montage 6000 euro of een rolstoellift a 17,500 euro, de verzekeringen zijn bij elkaar 986,60 euro  aanpassingen in het pand zoals de toiletten hebben wij nog geen offerte voor en ook zullen wij bedrijven en fondsen aanschrijven en voor de bestrating zullen wij ook nog contact opnemen met de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Ron Flippo

Stichting Leiden-helpt

Willem barentszstraat 22

2315 TX Leiden

Tel 06 1888 8137

info@leiden-helpt.nl

prive: rflippo@live.nl

Bestuur:

Frans Cornelissen  – Algemeen bestuurslid

Rick Groote Woortmann – Accountant

Marian Walraven – Maatschappelijk werkster

Simone Kraan – Juriste